درباره ما

شرکت نانو پژوهش فناور سورنا متشکل از جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۵ در زمینه تولید نانو پوشش های خودتمیزشونده فعالیت می

کند.