ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

کلمات کلیدی :

چابکی سازمانی
عوامل موثر سازماني
عوامل موثر بر سازمانها
پایان نامه چابکی سازمانی
چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی
مدل های دستیابی به چابکی سازمانی
دانلود پایان نامه چابکی سازمان
چابکی سازمانی در شرکت تولید برق
رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی

رفتن به سایت اصلی

چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری می باشد. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت می گیرد. بر این اساس، با وجود اینکه چابکی نقش و اهمیت خاصی در سازمان ها دارد، تا کنون تحقیقات و پژوهش های وسیعی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

 

 لذا مسأله اساسی در این تحقیق  بررسی رابطه بعضی از متغیرهای سازمانی با چابکی سازمان می باشد. با توجه به این مهم، محقق تصمیم گرفته رابطه بین برخی از متغیرهای سازمانی- مانند هوش هیجانی ، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری را به عنوان متغیرهای پیش بین در متغییر ملاک( چابکی سازمانی) در یک قاب بنام “بررسی رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی” بررسی نماید.

 

 

 

 

تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرقی می-باشد که بالغ بر 210 نفر بودند. از این تعداد با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 136 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه های چابکی سازمانی، هوش هیجانی، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری برای بررسی ارتباط 18 فرضیه حاصل از متغیرها با چابکی سازمانی، در اختیار آنها قرار گرفت. داده ها گردآوری شد و با استفاده از روش های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مشاهده گردید که بین ابعاد این متغیرها با چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشاهده گردید خودمديريتي با مقدار بتا (326/0)، كاربرد دانش با مقدار بتا (282/0)، اتحاد و توافق با مقدار بتا (268/0) و سرمايه‌ي رابطه‌اي با مقدار بتا (229/0) اثر مثبت بیشتری در مقایسه با ساير متغيرها در پیشگویی متغیر چابكي سازماني دارند.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    11
1-2 –  بیان مسئله    13
1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق    15
1 – 4 –  اهداف تحقیق    16
هدف کلی    16
اهداف جزئی    16
1- 5- فرضیه های تحقیق    17
1 – 6 –  سوال پژوهش    18
1 – 8 – تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    18
متغییر ملاک: چابکی سازمان    18
1 – چابکی    18
2- هوش هیجانی    18
3- هوش سازمانی    19
4- مدیریت سرمایه های فکری    19

 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    21
2-2- پیشینه تحقیق    21
2-2- 1- چابکی سازمانی    23
2-2-2- دیدگاه صاحب نظران به چابکی سازمان    23
2-2-2-1- دیدگاه و چارچوب پروژه NGM    24
2-2-2-2- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل و پریس    24
2-2-2-3-سنجش چابکی از نظر ریک داو    25
2-2-2-4- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ    25
2-2-2-5- طراحی سازمان چابک از نظر آمبروس و موریلا    26
2-2-2-6- ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین    27
2-2-2-7-چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران    27 
2-2-2-8- ارزیابی چابکی از نظر هیلگرزبرگ و همکاران    28
2-2-2-9- ارزیابی چابکی از نظر کومار و موتوانی    29
2-2-2-10- مولفه های چابکی از نظر یوسف، سرحدی و گوناسکاران    29
2-2-2-11- دیدگاه رامش و دیویدسون در مورد تولید چابک(2007)    30
2-2-3- هوش هیجانی    31
2-2-3-1- هوش عاطفی از دیدگاه مایر و سالووی    33
2-2-3-2- هوش هیجانی از دیدگاه بار ـ آن    33
2-2-3-3- مدل هوش هیجانی در محیط کار    33
2-2-3-4- هوش هیجانی از دیدگاه دانیل گلمن    34
2-2-4- خلاصه پژوهش های انجام شده درباره هوش هیجانی    36
2-2-4-1- تحقیقات مرتبط با موضوع در داخل کشور    36
2-2-4-2- تحقیقات مرتبط با موضوع در خارج از کشور    36
2-2-5- هوش سازمانی    37
2-2-5-1- هوش سازماني از ديدگاه كارل آلبرخت    38
2-2-5-2- هوش سازمانی از دیدگاه تي ماتسودا    41
2-2-6- سرمايه هاي فكري    42
2-2-6- 1- تعريف مختلف انديشمندان از سرمايه هاي فكري    44
2-2-6-2- طبقه‌بندي سرمايه فكري از ديدگاه‌هاي مختلف:    45
2-2-6-3- تشريح عناصر و اجزاي اصلي سرمايه هاي فكري    50
1) سرمايه هاي انساني    50
2) سرمايه هاي رابطه اي    52
3) سرمايه هاي ساختاري    53
2-2-6- 4-تحقيقات انجام شده در مورد سرمايه‌هاي فكري    55
2-3 – جمع بندی:    56

 

 

 

فصل سوم : روش تحقیق
3-1 – مقدمه    60
3-2 – روش پژوهش    60
3-3 – جامعه آماري پژوهش و روش نمونه گیری    61
3-4- روش و ابزار گردآوري داده ها    62 
3-5-1- پرسشنامه چابکی    62
پایایی پرسشنامه    63
3-5-3- پرسشنامه هوش هیجانی ویزینگر    63
3-5-4- پرسشنامه سرمايه‌هاي فكري    64
3-5-5- پرسشنامه هوش سازمانی    65
3-6- روش اجرا پژوهش    66
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها    66

 

 

 

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق
4-1- مقدمه    68
4-2-  يافته‌هاي توصيفي    68
4-2-1-  نوع سمت سازمانی    68
4-2-2- توزیع فراوانی جنسيت كاركنان مورد مطالعه:    69
4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان مورد مطالعه:    70
4-2-4- توزیع فراوانی سطح تحصيلات كاركنان مورد مطالعه:    71
4-2-5-  توزيع پراكندگي سن افراد مورد مطالعه:    73
4-2-6-  توزيع پراكندگي سابقه كار افراد مورد مطالعه:    74
4-2-7- توزيع پراكندگي نمره چابكي سازماني افراد مورد مطالعه:    75
4-2-8- توزيع پراكندگي نمره هوش هيجاني افراد مورد مطالعه:    76
4-2-9- توزيع پراكندگي نمره خودآگاهي افراد مورد مطالعه:    77
4-2-10- توزيع پراكندگي نمره خود مديريتي افراد مورد مطالعه:    78
4-2-11- توزيع پراكندگي نمره خودانگيزي افراد مورد مطالعه:    79
4-2-12- توزيع پراكندگي نمره همدلي افراد مورد مطالعه:    80
4-2-13- توزيع پراكندگي نمره مهرات اجتماعي افراد مورد مطالعه:    81
4-2-14- توزيع پراكندگي نمره هوش سازماني افراد مورد مطالعه:    82
4-2-15- توزيع پراكندگي نمره چشم‌انداز استراتژيك افراد مورد مطالعه:    83
4-2-16- توزيع پراكندگي نمره سرنوشت مشترك افراد مورد مطالعه:    84
4-2-17- توزيع پراكندگي نمره ميل به تغيير افراد مورد مطالعه:    85
4-2-18- توزيع پراكندگي نمره اتحاد و توافق افراد مورد مطالعه:    86
4-2-19- توزيع پراكندگي نمره روحيه افراد مورد مطالعه:    87 
4-2-20- توزيع پراكندگي نمره كاربرد دانش افراد مورد مطالعه:    88
4-2-21- توزيع پراكندگي نمره فشار عملكرد افراد مورد مطالعه:    89
4-2-22- توزيع پراكندگي نمره سرمايه فكري افراد مورد مطالعه:    90
4-2-23- توزيع پراكندگي نمره سرمايه انساني افراد مورد مطالعه:    91
4-2-24- توزيع پراكندگي نمره سرمايه ساختاري افراد مورد مطالعه:    92
4-2-25- توزيع پراكندگي نمره سرمايه رابطه‌اي افراد مورد مطالعه:    93
4-3- آمار استنباطي    94
4-3-1 آزمون اسميرنف كولموگروف جهت تشخيص طبيعي بودن توزيع پراكندگي متغيرها:    94
4-4-1- فرضیۀ یک: بین هوش هيجاني با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    95
4-4-2- فرضیۀ 1-1: بین همدلي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    96
4-4-3- فرضیۀ 1-2: بین خودانگيزي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    97
4-4-4- فرضیۀ 1-3: بین مهارت‌هاي اجتماعي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    98
4-4-5- فرضیۀ 1-4: بین خودمديريتي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    99
4-4-6- فرضیۀ 1-5: بین خودآگاهي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    100
4-4-7- فرضیۀ دو: بین هوش سازماني با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    101
4-4-8- فرضیۀ 2-1: بین چشم‌انداز استراتژيك با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    102
4-4-9- فرضیۀ 2-2: بین روحيه با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    103
4-4-10- فرضیۀ 2-3: بین كاربرد دانش با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    104
4-4-11- فرضیۀ 2-4: بین فشار عملكرد با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    105
4-4-12- فرضیۀ 2-5: بین اتحاد و توافق با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    106
4-4-13- فرضیۀ 2-6: بین سرنوشت مشترك با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    107
4-4-14- فرضیۀ 2-7: بین ميل به تغيير با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    108
4-4-15- فرضیۀ سه:بین مديريت سرمايه‌هاي فكري با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    109
4-4-16- فرضیۀ 3-1: بین سرمايه‌هاي ساختاري با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    110
4-4-17- فرضیۀ 3-2: بین سرمايه‌هاي انساني با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    111
4-4-18- فرضیۀ 3-3: بین سرمايه‌هاي رابطه‌اي با چابكي سازماني رابطه وجود دارد.    112
4-4-19- تبيين چابكي سازماني بر اساس متغيرهاي مستقل:    113

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    116 
5-2- نتايج تحقيق    117
5-2-1 نتايج نظري تحقيق    117
5-2-2- نتايج تجربي تحقيق    117
5-2-3- نتايج توصيفي تحقيق:    117
5-2-4- نتايج استنباطي تحقيق:    118
5-3- راهکارها و پیشنهادات    122
5-4-  محدودیت‌های تحقیق    124

منابع و مآخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول 3-2 : اعتبار و پايايي سؤالات سرمايه‌هاي فكري    65
جدول شماره 3-3 آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها    66
جدول 4-1 : توزيع فراواني نوع سمت شاغلین نيروگاه برق تبريز    68
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی جنسيت كاركنان مورد مطالعه    69
جدول 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان مورد مطالعه    70
جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی سطح تحصيلات كاركنان مورد مطالعه    71
جدول شماره 4-5: توزيع پراكندگي سن افراد مورد مطالعه    73
جدول شماره 4-6: توزيع پراكندگي سابقه كار افراد مورد مطالعه    74
جدول شماره 4-7: توزيع پراكندگي نمره چابكي سازماني    75
جدول شماره 4-8: توزيع پراكندگي نمره هوش هيجاني    76
جدول شماره 4-9: توزيع پراكندگي نمره خودآگاهي    77
جدول شماره 4-10: توزيع پراكندگي نمره خودمديريتي    78
جدول شماره 4-11: توزيع پراكندگي نمره خودانگيزي    79
جدول شماره 4-12: توزيع پراكندگي نمره همدلي    80
جدول شماره 4-13: توزيع پراكندگي نمره مهارت اجتماعي    81
جدول شماره 4-14: توزيع پراكندگي نمره هوش سازماني    82
جدول شماره 4-15: توزيع پراكندگي نمره چشم‌انداز استراتژيك    83
جدول شماره 4-16: توزيع پراكندگي نمره سرنوشت مشترك    84
جدول شماره 4-17: توزيع پراكندگي نمره ميل به تغيير    85
جدول شماره 4-18: توزيع پراكندگي نمره اتحاد و توافق    86 
جدول شماره 4-19: توزيع پراكندگي نمره روحيه    87
جدول شماره 4-20: توزيع پراكندگي نمره كاربرد دانش    88
جدول شماره 4-21: توزيع پراكندگي نمره فشار عملكرد    89
جدول شماره 4-22: توزيع پراكندگي نمره سرمايه فكري    90
جدول شماره 4-23: توزيع پراكندگي نمره سرمايه انساني    91
جدول شماره 4-24: توزيع پراكندگي نمره سرمايه ساختاري    92
جدول شماره 4-25: توزيع پراكندگي نمره سرمايه رابطه‌اي    93
جدول شماره 4-26: آزمون اسميرنف كولموگروف جهت تشخيص طبيعي بودن توزيع مقادير متغيرها    94
جدول 4-27:  ارتباط بين هوش هيجاني و چابكي سازماني    95
جدول 4-28:  ارتباط بين همدلي و چابكي سازماني    96
جدول 4-29:  ارتباط بين خودانگيزي و چابكي سازماني    97
جدول 4-30:  ارتباط بين مهارت‌هاي اجتماعي و چابكي سازماني    98
جدول 4-31:  ارتباط بين خودمديريتي و چابكي سازماني    99
جدول 4-32:  ارتباط بين خودآگاهي و چابكي سازماني    100
جدول 4-33:  ارتباط بين هوش سازماني و چابكي سازماني    101
جدول 4-34:  ارتباط بين چشم‌انداز استراتژيك و چابكي سازماني    102
جدول 4-35:  ارتباط بين روحيه و چابكي سازماني    103
جدول 4-36:  ارتباط بين كاربرد دانش و چابكي سازماني    104
جدول 4-37:  ارتباط بين فشار عملكرد  و چابكي سازماني    105
جدول 4-38:  ارتباط بين اتحاد و توافق  و چابكي سازماني    106
جدول 4-39:  ارتباط بين سرنوشت مشترك  و چابكي سازماني    107
جدول 4-40:  ارتباط بين ميل به تغيير  و چابكي سازماني    108
جدول 4-41:  ارتباط بين مديريت سرمايه‌هاي فكري و چابكي سازماني    109
جدول 4-42:  ارتباط بين سرمايه‌هاي ساختاري  و چابكي سازماني    110
جدول 4-43:  ارتباط بين سرمايه‌هاي انساني و چابكي سازماني    111
جدول 4-44:  ارتباط بين سرمايه‌هاي رابطه‌اي  و چابكي سازماني    112
جدول شماره 4-45: ضرايب متغيرهاي مستقل در شكل رگرسيوني به روش همزمان    113

 

 

 

 

فهرست اشکال
شکل 2-1: مدل چابکی سازمانی کارکنان و مدیران شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان شرق    22 
شکل 2-8 : نگرش به بحث سرمايه‌هاي فكري    44
شکل 2-9 : مفهوم سرمايه فكري از ديدگاه بونتيس- 1998    46
شکل 2-10: طبقه‌بندي اسوبي از طريق چارچوب رديابي دارايي نامشهود    48
شکل 2-11 : طرح ارزش اسكانديا    50
نمودار 3-1- طبقه بندي جامع روشهاي پژوهش    61
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی جنسيت كاركنان مورد مطالعه    70
نمودار 4-3: توزیع فراوانی وضعیت تأهل كاركنان مورد مطالعه    71
نمودار شماره 4-4 توزیع فراوانی سطح تحصيلات كاركنان مورد مطالعه    72
نمودار شماره 4-5: توزيع پراكندگي سن افراد مورد مطالعه    73
نمودار شماره 4-6: توزيع پراكندگي سابقه كار افراد مورد مطالعه    74
نمودار شماره 4-7: توزيع پراكندگي نمره چابكي سازماني    75
نمودار شماره 4-9: توزيع پراكندگي نمره خودآگاهي    77
نمودار شماره 4-10: توزيع پراكندگي نمره خودمديريتي    78
نمودار شماره 4-11: توزيع پراكندگي نمره خودانگيزي    79
نمودار شماره 4-12: توزيع پراكندگي نمره همدلي    80
نمودار شماره 4-13: توزيع پراكندگي نمره مهارت اجتماعي    81
نمودار شماره 4-14: توزيع پراكندگي نمره هوش سازماني    82
نمودار شماره 4-15: توزيع پراكندگي نمره چشم‌انداز استراتژيك    83
نمودار شماره 4-16: توزيع پراكندگي نمره سرنوشت مشترك    84
نمودار شماره 4-17: توزيع پراكندگي نمره ميل به تغيير    85
نمودار شماره 4-18: توزيع پراكندگي نمره اتحاد و توافق    86
نمودار شماره 4-19: توزيع پراكندگي نمره روحيه    87
نمودار شماره 4-20: توزيع پراكندگي نمره كاربرد دانش    88
نمودار شماره 4-21: توزيع پراكندگي نمره فشار عملكرد    89
نمودار شماره 4-22: توزيع پراكندگي نمره سرمايه فكري    90
نمودار شماره 4-23: توزيع پراكندگي نمره سرمايه انساني    91
نمودار شماره 4-24: توزيع پراكندگي نمره سرمايه ساختاري    92
نمودار شماره 4-25: توزيع پراكندگي نمره سرمايه رابطه‌اي    93
نمودار 4-26:  ارتباط بين هوش هيجاني و چابكي سازماني    95 
نمودار 4-27:  ارتباط بين همدلي و چابكي سازماني    96
نمودار 4-28:  ارتباط بين خودانگيزي و چابكي سازماني    97
نمودار 4-29:  ارتباط بين مهارت‌هاي اجتماعي و چابكي سازماني    98
نمودار 4-30:  ارتباط بين خودمديريتي و چابكي سازماني    99
نمودار 4-31:  ارتباط بين خودآگاهي و چابكي سازماني    100
نمودار 4-32:  ارتباط بين هوش سازماني و چابكي سازماني    101
نمودار 4-33:  ارتباط بين چشم‌انداز استراتژيك و چابكي سازماني    102
نمودار 4-34:  ارتباط بين روحيه و چابكي سازماني    103
نمودار 4-35:  ارتباط بين كاربرد دانش و چابكي سازماني    104
نمودار 4-36:  ارتباط بين فشار عملكرد  و چابكي سازماني    105
نمودار 4-37:  ارتباط بين اتحاد و توافق  و چابكي سازماني    106
نمودار 4-38:  ارتباط بين سرنوشت مشترك  و چابكي سازماني    107
نمودار 4-39:  ارتباط بين ميل به تغيير  و چابكي سازماني    108
نمودار 4-40:  ارتباط بين مديريت سرمايه‌هاي فكري و چابكي سازماني    109
نمودار 4-41:  ارتباط بين سرمايه‌هاي ساختاري  و چابكي سازماني    110
نمودار 4-42:  ارتباط بين سرمايه‌هاي انساني و چابكي سازماني    111
نمودار 4-43:  ارتباط بين سرمايه‌هاي رابطه‌اي  و چابكي سازماني    112

 • پاورپوینت بررسی رفتار خريد مصرف کننده آن لاين و عوامل مؤثر بر آن

  پاورپوینت بررسی رفتار خريد مصرف کننده آن لاين و عوامل مؤثر بر آن کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی رفتار خريد مصرف کننده آن لاين پاورپوینت عوامل مؤثر بر رفتار خريد مصرف کننده آن لاين رفتار خريد مصرف کننده آن لاين…

 • مبانی و ماهیت تبلیغات و تشریح روشهای نوین آن

  مبانی و ماهیت تبلیغات و تشریح روشهای نوین آن تبلیغات خلاقیت در تبلیغات تاریخچه تبلیغات در ایران استراتژیهای نوین تبلیغات تاکتیکهای مدرن تبلیغات مبانی و ماهیت تبلیغات و تشریح روشهای نوین آن روانشناسی رنگها در تبلیغات دانلود پایان نامه تبلیغات…

 • پاورپوینت آموزش منابع انسانی

  پاورپوینت آموزش منابع انسانی رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت آموزش منابع انسانی فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید:39 اسلاید دسته: مدیریت منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی پیشرفته طراحی اسلایدهای بسیار زیبا این فایل در زمینه " آموزش منابع انسانی…

 • دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه

  دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه پاورپوینت آموزش عکاسی پاورپوینت در مورد تاریخچه عکاسی پاورپوینت در مورد عکاسی دانلود پاورپوینت درباره عکاسی پاورپوینت رشته عکاسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه جهت…

 • پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع فرایند تصمیم گیری

  پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع فرایند تصمیم گیری پاورپوینت فرایند تصمیم گیری پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال…

 • پاورپوینت مالیات گریزی و زمینه های پیدایش فرار مالیاتی و گریز

  پاورپوینت مالیات گریزی و زمینه های پیدایش فرار مالیاتی و گریز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مالیات گریزی و زمینه های پیدایش فرار مالیاتی و گریز جهت رشته اقتصاد در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

 • ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت

  ارائه چارچوبی امن جهت استفاده اینترنت اشیا در صنعت امنیت در اینترنت اشیا معماری اینترنت اشیا اینترنت اشیا در صنعت نفت کاربرد اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز فناوری های مورد استفاده در اینترنت اشیا چالشهاي پیاده سازي و…

 • پاورپوینت در مورد دیالیز

  پاورپوینت در مورد دیالیز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد دیالیز جهت رشته ی پزشکی در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       دیالیز از دو کلمه…

 • پاورپوینت شناخت تصاویر گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز

  پاورپوینت شناخت تصاویر گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز کلمات کلیدی : علفهای هرز گیاه پزشکی گیاهان دارویی گیاهی علف آشنایی با علف هرز گل و گیاه شناخت گل و گیاه تصاویر گیاهان گیاهان پزشکی و دارویی رفتن به…

 • مبانی نظری سنجش میزان کارایی شرکت بیمه با وجود ضریب خسارت

  مبانی نظری سنجش میزان کارایی شرکت بیمه با وجود ضریب خسارت ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه با DEA ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

  پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل خرید پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خرید پایان نامه انگلیسی خرید پایان نامه fileina فروشگاه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امر به معروف و نهی از منکر در عرصه عفاف و حجاب

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق امر به معروف و نهی از منکر در عرصه عفاف و حجاب مبانی نظری عفاف و حجاب پیشینه تحقیق عفاف و حجاب مبانی نظری و پیشینه تحقیق عفاف و حجاب پیشینه پژوهش عفاف و حجاب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اجتماعی 66 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اجتماعی 66 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش اجتماعی مبانی نظری هوش اجتماعی پیشینه تحقیق هوش اجتماعی پیشینه داخلی هوش اجتماعی پیشینه خارجی هوش اجتماعی پیشینه پژوهش هوش اجتماعی پیشینه نظری هوش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رهبری تحول گرا

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رهبری تحول گرا کلمات کلیدی : مبانی نظری رهبری تحول گرا پیشینه تحقیق رهبری تحول گرا پیشینه داخلی رهبری تحول گرا پیشینه خارجی رهبری تحول گرا پیشینه پژوهش رهبری تحول گرا پیشینه نظری رهبری تحول گرا…

 • ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

  ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام تخمینگر بردار پشتیبان تخمینگرحداقل درجه مدل شبکه عصبی –فازی مدلهای داده کاوی پیش بینی قیمت سهام پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در…

 • انگیزش پیشرفت و الگوهای انگیزشی

  انگیزش پیشرفت و الگوهای انگیزشی الگوهای انگیزش رویکردهای انگیزش تحقیق درباره انگیزش تحقیق درباره انگیزش پیشرفت دیدگاه های نظری انگیزش پیشرفت رابطه انگیزش پیشرفت  با پیشرفت تحصیلی رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق انگیزش پیشرفت و الگوهای انگیزشی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک عملیاتی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک عملیاتی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ریسک عملیاتی مبانی نظری ریسک عملیاتی پیشینه تحقیق ریسک عملیاتی پیشینه داخلی ریسک عملیاتی پیشینه خارجی ریسک عملیاتی پیشینه پژوهش ریسک عملیاتی پیشینه نظری ریسک عملیاتی…

 • پاورپوينت يادگيري ماشين

  پاورپوينت يادگيري ماشين دانلود پاورپوينت درمورد يادگيري ماشين پاورپوينت يادگيري ماشين یادگیری ماشین در رشته کامپیوتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت يادگيري ماشين در قالب 17 اسلايد جهت رشته ميکانيک با فرمت  pptx  به صورت کامل و جامع و…

 • بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی

  بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی طراحی معماری قاجار تزئینات دوره قاجار تزئینات معماری دوره قاجار خانه های دوره قاجار خصوصیات معماری دوره قاجار معماری دوره پهلوی معماری دوره پهلوی اول معماری دوره ی پهلوی…

 • پاورپوینت شناخت درمانی افسردگی

  پاورپوینت شناخت درمانی افسردگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شناخت درمانی افسردگی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       میزان اثر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در دختران نوجوان 66 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در دختران نوجوان 66 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری پرخاشگری پیشینه پرخاشگری دانلود مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری ادبیات نظری پرخاشگری فصل دوم پایان نامه پرخاشگری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری…

 • دانلود تحقیق در مورد آشنایی با مهارت های خودآگاهی و حل مساله docx

  دانلود تحقیق در مورد آشنایی با مهارت های خودآگاهی و حل مساله docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی آشنایی با مهارت های خودآگاهی و حل مساله با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل…

 • دانلود تحقیق درباره اختلال اضطراب و انواع آن  word

  دانلود تحقیق درباره اختلال اضطراب و انواع آن  word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اختلال اضطراب و انواع آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشها

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشها تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشها تامین اهداف سازمانی تجزیه و تحلیل سیستم اصلاح و بهبود در وضع سازمان دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه رشته مدیریت رفتن به…

 • پایان نامه پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی

  پایان نامه پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining پیش بینی تقاضای برق با داده کاوی پیش…

 • دانلود پاورپوینت درس دهم کتاب علوم ششم خیلی کوچک - خیلی بزرگ

  دانلود پاورپوینت درس دهم کتاب علوم ششم خیلی کوچک - خیلی بزرگ دانلود پاورپوینت درس دهم کتاب علوم کلاس ششم خيلی كوچك - خيلی بزرگ پاورپوینت درس دهم کتاب علوم کلاس ششم خيلی كوچك - خيلی بزرگ پاورپوینت درس دهم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی مبانی نظری هیجان خواهی ادبیات نظری هیجان خواهی چارچوب نظری هیجان خواهی فصل دوم پایان نامه هیجان خواهی دانلود مبانی نظری هیجان خواهی پیشینه هیجان خواهی پیشینه تحقیق هیجان خواهی پیشینه داخلی هیجان…

 • پاورپوینت برنامه نویسی مبتنی بر وب 117 اسلاید

  پاورپوینت برنامه نویسی مبتنی بر وب 117 اسلاید دانلود پاورپوینت برنامه نویسی مبتنی بر وب پاورپوینت آموزش برنامه نویسی مبتنی بر وب تحقیق راجب پاورپوینت برنامه نویسی مبتنی بر وب پاورپوینت برنامه نویسی مبتنی بر وب و انواع آن رفتن…

 • پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 مدیریت بازرگانی و دولتی

  پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 مدیریت بازرگانی و دولتی پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 پاورپوینت اصول حسابداری چیست پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 پیام نور پاورپوینت جزوه اصول 2 حسابداری پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 یگانه رفتن به سايت اصلي…

 • مكانیزم انتقال قدرت (شفت ،یاتاقان ،اكسل و بلبرینگ)

  مكانیزم انتقال قدرت (شفت ،یاتاقان ،اكسل و بلبرینگ) شفت یاتاقان مكانیزم مونتا‍‍‍ژ اكسل و بلبرینگ مكانیزم انتقال قدرت سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق رشته مکانیک دانلود مقالات رشته…

 • مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

  مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل تعریف طفل تعریف اطفال و نوجوانان تعریف حقوقی اطفا تعریف لغوی اطفال طفل و نوجوان در حقوق ایران و بین الملل…

 • دانلود پاورپوینت لجستیک معکوس

  دانلود پاورپوینت لجستیک معکوس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت لجستیک معکوس جهت رشته مدیریت در 20 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مديريت لجستيك معكوس حوزه كوچك ولي مهمي…

 • پاورپوینت آشنایی با سقف پیش تنیده CCL

  پاورپوینت آشنایی با سقف پیش تنیده CCL رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با سقف پیش تنیده CCL جهت رشته عمران در قالب 32 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • دانلود پاورپوینت حاملگی های پر خطر

  دانلود پاورپوینت حاملگی های پر خطر پاورپوینت حاملگی های پر خطر پاورپوینت بارداری های پرخطر پاورپوینت نشانه های حاملگی پرخطر پاورپوینت زمان های پر خطر برای حاملگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حاملگی های پر خطر  جهت رشته پزشکی …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 24 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 24 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سرسختی روانشناختی ادبیات نظری سرسختی روانشناختی چارچوب نظری سرسختی روانشناختی فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی دانلود مبانی نظری سرسختی روانشناختی پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی پیشینه…