نانو پژوهش فناور سورنا

نانو پژوهش فناور سورنا

تنها تولید کننده نانو پوشش های خودتمیز شونده با خاصیت فتوکاتالیستی در ایران

 

نانو پوشش های خودتمیزشنده

ویژگی های پوشش خود تمیز شونده نانو سورنا